Podstrona: Składanie dokumentów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Składanie dokumentów

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  (od semestru letniego 2021/2022) 

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR) - Budynek "V",  parter,   ul. Powstańców Warszawy 12.

 • Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej od 1 grudnia 2021 roku do 18 lutego 2022 roku  do godziny 15-tej.
 • Składanie portofolio przez kandydatów na kierunek architektura do 11 lutego 2022 roku.
 • Po dokonaniu rejestracji kandydat składa  dokumenty do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 7 do 18 lutego 2022 roku do godziny 15-tej.
 • Osoby wnioskujące o miejsce w akademiku proszone są o zaznaczenie tego faktu podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskana za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Więcej  informacji dotyczących suplementu można znaleźć TUTAJ

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.  Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

5. paszport (do wglądu);

6. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

7. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

8. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

9. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

10. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

11. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

12. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 Wypełnij ankietę osobową - (formularz PODANIA SIR) 

I etap rekrutacji – Potwierdzenie uprawnienia do podjęcia studiów - Dział Współpracy Międzynarodowej - Budynek "V", II piętro, pokój 213

Kandydat mailowo lub osobiście składa do wstępnej kwalifiikacji dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów:

 • studia stacjonarne I stopnia - rekrutacja uzupełniająca: termin od 1 czerwca do 14 września 2021
 • studia niestacjonarne I stopnia: termin od 1 czerwca do 14 września 2021

Skany dokumentów wraz z wydrukiem podania SIR i numeru teczki należy przesłać na adres:  k.kadaj@prz.edu.pl lub m.warzybok@prz.edu.pl,

Dokumenty do wstępnej kwalifikacji:

 • Skan/kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub skan/kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowany lub opatrzony apostille uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument;
 • Skan/ kopia suplementu do dyplomu z ocenami (w przypadku kandydatów z Ukrainy dodatkowo skan/kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 • Tłumaczenie: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

II etap rekrutacji – Po zakwalifikowaniu się na listę rankingową i otrzymaniu zaproszenia, kandydat składa dokumenty do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) Budynek V,  ul. Powstańców Warszawy 12 

 • Kandydat składa dokumenty osobiście.
 • Dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21września 2021 r. Decyduje data wpływu dokumentów.  Kandydat wysyła pocztą poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów. Prosimy nie wysyłać oryginalnych dokumentów !!!! . 

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu  z ocenami (kandydaci z Ukrainy również kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

5. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z                             obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego                ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.  (Zasady uznania świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

6. paszport (do wglądu);

7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniająca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

9. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

10. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

11. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję